Mottagare av Handledarpriset 2012

Roger Johnsson

Universitetslektor Roger Johnsson är mån om att både doktorander och övriga medarbetare trivs och mår bra på jobbet. Detta skapar en bra arbetsmiljö och motivation, vilket är en förutsättning för att kunna producera goda forskningsresultat.  Han är kompetent och engagerad i doktorandernas arbeten och ger professionell vägledning i så väl teoretiska frågeställningar som praktiska problem som en doktorand kan ställas inför under sin forskarutbildning. Frasen ”jag har inte tid” finns inte i hans vokabulär. En handledares uppgift är att lotsa doktoranden genom forskarutbildningen. Roger är en förebild för hur detta ska gå till och han går längre än vad som rimligen kan förväntas av honom till följd av hans engagemang.

Roger